ysb体育登陆官网

發布時間:2017-12-01 浏覽次數:141658

直属ysb体育登陆官网
附屬協和醫院
附屬第一醫院
附屬第二醫院
附屬第三醫院(建設中)
附屬口腔醫院
附屬平潭協和醫院(建設中)


非直属ysb体育登陆官网(含临床医学院)
省立臨床醫學院(福建省立醫院)
福總臨床醫學院(聯勤保障部隊九〇〇醫院)
孟超肝膽醫院
附屬漳州市醫院
附屬泉州第一醫院
附屬三明第一醫院
附屬龍岩第一醫院
附屬閩東醫院
附屬南平第一醫院
附屬福州市第一醫院
附屬武警福建省總隊醫院
附屬甯德市醫院
附屬福建省婦幼保健院

附屬福建省腫瘤醫院

附屬福建省福州神經精神病醫院
附屬福清市醫院

附屬福建省福州兒童醫院

附屬廈門弘愛醫院(籌)